Konfliktivalmius

Riski erilaisiin konflikteihin on kasvanut kansainvälisesti ja turvallisuustilanne on entistä kompleksisempi. Monentyyppiset konfliktit, epävarmuus ja kasvavat turvallisuusriskit haastavat myös yritysten toimintaa monin tavoin. Yritysten täytyy kehittää kyvykkyyttään, jotta ne pystyvät entistä paremmin toimimaan vaikeissa sekä uudenlaista ajattelua ja ymmärrystä vaativissa toimintaympäristöissä.  

Mitä konfliktivalmius on?

Konfliktivalmius kuvaa yrityksen kykyä valmistautua omilla toimillaan muuttuvaan toimintaympäristöön sekä reagoida ja lieventää oman toimintansa mahdollisia negatiivisia vaikutuksia.  

Miksi konfliktivalmius on tärkeää?  

Toimintaympäristöön liittyvät haasteet ja erityiset osaamistarpeet ymmärtämällä ja ennakoimalla yritykset: 

  • Vahvistavat omaa liiketoimintaansa 
  • Toimivat niin omien kuin yleistenkin toimintaperiaatteiden mukaan 
  • Rajaavat toimintansa mahdollisia negatiivisia vaikutuksia toimintaympäristöön ja siihen vaikuttaviin konflikteihin  

Konfliktit vaikuttavat yrityksen omaan toimintaan suorasti tai epäsuorasti. Samaan aikaan yritykset, joilla ei ole kokemusta tai ymmärrystä konfliktin vaikutusalueella tapahtuvasta liiketoiminnasta, saattavat tiedostamattaan tukea tai pahentaa konfliktia toiminnallaan. Konfliktivalmiuden kehittäminen on paitsi vastuullista, myös kustannustehokas tapa vähentää yrityksen riskejä.  

Miksi reagoiminen, ennakoiminen ja varautuminen ovat tärkeitä konfliktivalmiudessa?  

Konfliktivalmiuden tietoisen ja järjestelmällisen kehittämisen tarkoituksena on vähentää yritysten toimintaan liittyviä vaikeuksia tukemalla näiden kykyä tunnistaa kehittyviä ongelmia, luoda ennakoivia toimintatapoja sekä varautua myös edessä oleviin haasteisiin. Yritysten toimintaan vaikuttavien konfliktien riskin kasvu tarkoittaa käytännössä toimintaympäristön muuttumista vaikeammaksi yrityksille. Ulkoisesti yritys joutuu punnitsemaan monenlaisia valintoja liiketoiminnan jatkamiseen, sopeuttamiseen tai lakkauttamiseen liittyen. Sisäisesti yritys joutuu konfliktiympäristössä huomioimaan entistä enemmän turvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Mitä korkeampi riski konfliktiin on, sitä enemmän yritykselle tulee vastaan monitahoisia kompleksisia ongelmia ratkaistavaksi.  

Jokaisessa konfliktitilanteessa jotkut toimijat toimivat ja menestyvät paremmin.  

Mikä lisäarvo konfliktivalmiudella on yrityksille?  

Monilla, erityisesti isoilla, yrityksillä on kattavat riskienhallintamenetelmät sekä vastuullisuusohjelmat. Tämä työ on tärkeää ja tukee myös yritysten toimintaa vaikeissa tilanteissa. Näistä kuitenkin usein uupuu 1) kontekstuaalisuus ja jousto 2) ymmärrys pirullisista tai ainakin sotkuisista ongelmista 3) yrityksen oman roolin huomioiminen konfliktikonteksteissa sekä perusymmärrys siitä, että yrityksen oma toiminta voi myös kasvattaa konfliktiin liittyviä liiketoimintariskejä ja aiheuttaa haittaa. Nämä kolme teemaa liittyvät kiinteästi yrityksen konfliktivalmiuteen.  

Mitä maksuton konfliktivalmiuspalvelumme tarjoaa yrityksille?  

Tietopankki

Tietopankkiin olemme koonneet temaattisesti jäsenneltyä tietoa siitä, mitä yritysten tulisi ottaa huomioon konfliktialueilla ja haurailla alueilla toimiessaan. Tietopankki sisältää myös tietoa siitä, miten yritysten tulee huomioida erilaiset vastuullisuuskysymykset haurailla ja konfliktialueilla toimiessaan. Olemme lisäksi luoneet itsearviointityökalun, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa oman nykyisen konfliktivalmiutensa.   

Työkalut

Työkalut-osioon olemme koonneet olemassa olevia ohjeistuksia ja työkaluja, joita yritykset voivat hyödyntää oman konfliktivalmiutensa kehittämisessä.  

Koulutukset

Järjestämme konfliktivalmiutta kehittäviä koulutuksia yrityksille, jotka toimivat haurailla ja konfliktialueilla. Konfliktivalmiutta vahvistamalla yritykset voivat valmistautua konfliktien kohtaamiseen ja niissä toimimiseen sekä oppia reagoimaan ja lieventämään oman toimintansa vaikutuksia haurailla ja konfliktialueilla. Konfliktivalmiuden tarkoitus on valmistaa yrityksiä toimimaan konfliktialueilla ja -tilanteissa mahdollisimman vastuullisesti sekä varmistaa, ettei liiketoiminta vaikuta konfliktiin negatiivisesti.