Säännöt

 1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SaferGlobe ja sen kotipaikka on Helsinki.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa tietoa rauhasta ja turvallisuudesta sekä edistää rauhan ja turvallisuuden tutkimusta ja tuntemusta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedontuotanto-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, seuraa ja tukee toimintansa mukaisten alojen kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan niihin tarjoamalla asiantuntijapalveluita, järjestämällä koulutusta, antamalla lausuntoja eri viranomaisille ja muille alan toimijoille.  

Yhdistys voi tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin, yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti sekä olla jäsenenä erilaisissa järjestöissä ja konsortiossa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea rahoitusta, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa ja välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellisesti vähäarvoista elinkeinoa tai ansiotoimintaa. 

 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

 1. Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt toistuvasti erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

 1. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksun suuruus voi olla erilainen yhteisöjäsenille ja henkilöjäsenille. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 1. Nimen merkitseminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen nimenkirjoittajaksi valitsema henkilö yksin.

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 1. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.