SaferGloben lausunto VN/32988/2023: Esiselvitykseen tarpeesta muuttaa siviilikriisinhallintalaissa tarkoitetussa palvelusuhteessa olevien taustavirallisten henkilöiden vuosilomaoikeutta koskevaa sääntelyä

SaferGlobe ei näe tarvetta muuttaa siivilikriisinhallintalaissa tarkoitetussa palvelusuhteessa olevien taustavirallisten henkilöiden lomaoikeutta koskevaa sääntelyä.

Operaatioiden lomakäytännöt ovat EU:n räätälöimiä eri konteksteihin sopiviksi. EU:llakaan ei ole tapana olla yliantelias lomien suhteen vaan yleensä ottaen lomapäiviä annetaan enemmän jos esimerkiksi operaatioalueelta on erityisen vaikeaa ja aikaavievää matkustaa kotimaahan. EU:n joustavuus mahdollistaa kaikkien samassa positiossa olevien henkilöiden reilun ja tasa-arvoisen kohtelun riippumatta siitä, missä operaatio on.

SaferGloben käsityksen mukaan EU:n operaatioissa saadut vapaapäivät eivät ole verrannollisia vuosilomaan. Vuosilomapäivillä on erityisen tärkeä rooli siinä, että ne mahdollistavat sekä fyysisen että psyykkisen palautumien kotimaahan operaation jälkeen joustavasti, näin myös ennaltaehkäisten turhia sairaslomia.

Mikäli kuitenkin katsotaan, että käytänteiden muutosta on tarpeen lisäselvittää tai käytänteitä on tarpeen muuttaa, SaferGlobe nostaa seuraavat asiat esille:

1. Siviilikriisinhallintaoperaatioihin hakeutumista pitää tukea myös tulevaisuudessa

On Suomen ulkopoliittisten intressien mukaista, että Suomi on aktiivisesti mukana siviilikriisinhallintaoperaatioissa. Tämä on mahdollista vain mikäli tehtäviin on tarpeeksi hakijoita. Jos lomakäytänteitä heikennetään, pitäisi huomioida vaikutukset myös siviilikriisinhallintaoperaatiotehtävien kiinnostavuuteen.

2. Suomalaisten edut pitää olla yleiseurooppalaisella tasolla

Suomalaisten siviilikriisinhallintatoimijoiden verrokkiryhmänä toimii muista EU-maista lähetetyt toimijat. On tärkeää huomioida muutoksissa muiden maiden käytänteet, jotta suomalaisilla on vähintään samankaltaiset edut kuin muista verrokkimaista lähetetyillä.

 3. Siviilikriisinhallinnanoperaatioissa olevien hyvinvoinnista pitää pitää huolta

Siviilikriisinhallintaoperaatioihin kohdistuvat erilaiset toimintatavat, jotka voivat välillä olla ristiriitaisia. Lomapäivillä pyritään ylläpitään henkilöstön toimintakykyä, palautumista ja hyvinvointia. On keskeisen tärkeää, että kaikissa muutoksissa huomioidaan kokonaismuutos yksilöiden erilaisiin tilanteisiin ja varmistetaan, ettei työntekijöiden hyvinvointi vaaraannu.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa.