SaferGloben lausunto Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnalle

SaferGlobe kiittää valiokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi koskien Valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa ”Kestävällä kasvulla hyvinvointia.” Lausuntonamme tuomme esille seuraavat näkökohdat.

Suomalaisen yhteiskunnan vakaus ja rauhanomaisuus eivät ole itsestäänselvyys. Kansainvälisessä vertailussa olemme maailman vakaimpia maita, mutta Suomea tulisi verrata ensisijassa itseensä, kuten olemme tekemässä Suomen rauhantila-raportissamme. Tällöin tilastolliset ja alueelliset muutokset rauhanomaisuudessa ovat havaittavissa sekä alueellisten ja paikallisten ratkaisujen analysoiminen on mahdollista.

Tulevaisuusselonteossa esille tuodut eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kasvu, erityisesti nuorison syrjäytymisen lisääntyminen, voivat heikentää Suomen rauhanomaisuutta sekä suoraan, että heikentämällä ihmisten keskinäistä luottamusta ja luottamusta yhteiskuntaan. Yhteiskunnan väkivaltaisuuden ja turvattomuuden kasvu vähentäisi erityisesti inhimillisiä resursseja ja siten Suomen kilpailukykyä, heikentäen myös Suomen kriisinsietokykyä ja resilienssiä. Väkivaltaisuuden kasvu vahingoittaisi myös Suomen kilpailuvalttia kansainvälisesti turvallisena ja vakaana maana.

Lähialueiden ja koko maailman tapahtumat heijastuvat entistä enemmän Suomeen. Yhtälailla suomalaisten yritysten, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toiminta kriisialueilla voi ylläpitää tai vähentää konflikteja. Tämän takia verkottautuneessa maailmassa on erityisen tärkeää kehittää konfliktisensitiivisiä ja kriisejä minimoivia toimintatapoja.

SaferGloben roolina on itsenäisen ja kriittisen tutkimustiedon lisääminen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Haasteenamme on rauhan ja konfliktien tutkimukselle myönnettävän rahoituksen vähäisyys ja sen projektisidonnaisuus, mikä vaikeuttaa tarvittavien toimintojen ylläpitämistä sekä resurssien ja asiantuntemuksen kehittämistä. Rahoitusmallit eivät myöskään tue riittävästi mahdollisuutta hakea rahoitusta yhdistykselle. Nykyinen resurssienjaon tapa rajoittaa uudenlaisten tiedon tuotantomallien kehittymistä.

SaferGlobe Finland ry (www.saferglobe.fi) on rauhan ja turvallisuuden tutkimusta tekevä tutkimusverkosto. Keskeisimmät tutkimusalamme ovat asevalvonta, maanpuolustus, siviilikriisinhallinta ja konfliktisensitiiviset toimintamallit. Toimimme suurimmaksi osaksi vapaaehtoispohjalta ja jäseninämme on noin 50 henkilöä opiskelijasta professoriin ja pasifistista sotilaaseen. Tuotamme vuosittain noin 6-10 selvitystä, mukaan lukien vuosittain ilmestyvän asevalvontaraportin.